พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) คำสอน พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)


ตายแล้วไม่สูญ...แล้วไปไหน

คำบอกเล่า

http://www.luangporruesi.com/633.html

หมวดที่ ๑ประสบการณ์การตายของแต่ละท่าน

http://www.luangporruesi.com/635.html

หมวดที่ ๒ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วไปพระนิพพาน

http://www.luangporruesi.com/638.html

หมวดที่ ๓ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นพรหม, อรูปพรหม

http://www.luangporruesi.com/659.html

หมวดที่ ๔ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดบนสวรรค์

http://www.luangporruesi.com/671.html

หมวดที่ ๕ตายแล้วกลับไปเกิดเป็นคน

http://www.luangporruesi.com/752.html

หมวดที่ ๖ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นสัมภเวสี

http://www.luangporruesi.com/759.html

หมวดที่ ๗ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

http://www.luangporruesi.com/767.html

หมวดที่ ๘ตายจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์

http://www.luangporruesi.com/775.html

หมวดที่ ๙ตายจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วไปเกิดเป็นพรหม,เป็นเทวดา

http://www.luangporruesi.com/782.html

หมวดที่ ๑๐ตายจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วไปเกิดเป็นเปรต

http://www.luangporruesi.com/791.html

หมวดที่ ๑๑ตายจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วไปเกิดเป็นสัตว์นรก

http://www.luangporruesi.com/793.html

หมวดที่ ๑๒ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นอสุรกาย

http://www.luangporruesi.com/795.html

หมวดที่ ๑๓ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเปรต

http://www.luangporruesi.com/797.html

หมวดที่ ๑๔ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดในแดนนรก

http://www.luangporruesi.com/806.html

หมวดที่ ๑๕ปกิณกะ

http://www.luangporruesi.com/819.html

หมวดที่ ๑๖ประตูไปสวรรค์ พรหม นิพพาน

http://www.luangporruesi.com/824.html
1